Tyto webové stránky používají cookies. Více informací o používání cookies naleznete v sekci Obchodní podmínky a GDPR.

GDPR
GDPR

INFORMACE O Z PŮSOBU A ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE obecného nařízení

o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU (GDPR)

 

1)          Společnost Kovo Praktik s.r.o., se sídlem Za Šachtou 387/5, Bartovice, 717 00 Ostrava, IČ: 27810879, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 52441, zpracovává jako správce Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti.

2)          Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Za Šachtou 387/5, Bartovice, 717 00 Ostrava

email: prodej@kovopraktik.cz

telefon: 596 789 334

 

3)          V tomto dokumentu bychom Vás z pozice správce rádi informovali o zásadách a postupech při zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

4)          Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

5)          Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro níže uvedené účely a na základě níže uvedených právních důvodů:

 1. a) pro účely plnění smlouvy (dále také jako „Smlouva“) dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 2. b) pro účely marketingu – na základě Vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, zejména nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, včetně přímého marketingu prostřednictvím elektronických prostředků na základě Vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

 1. d) vedení uživatelského účtu na základě Vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6   1 písm. a) GDPR

 

6)          Osobní údaje, které zpracováváme, jsou:

 1. a) jméno a příjmení
 2. b) adresa bydliště
 3. c) doručovací adresa
 4. d) identifikační číslo
 5. e) adresa elektronické pošty
 6. f) telefonní číslo
 7. g) IP adresa, cookies

 

7)          Forma zpracování – Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě automatizovaným a neautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8)          Vaše osobní údaje poskytujeme těmto třetím osobám:

 1. a) osobám podílejícím se na dodání zboží či realizaci plateb na základě Smlouvy
 2. b) osobám poskytujícím nám marketingové, serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
 3. c) pro účel plnění Smlouvy také externí účetní či daňovému poradci;

9)          Osobní údaje neposkytneme třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

10)       Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení. Informace, které uchováváme na základě Vámi uděleného souhlasu, budeme zpracovávat po dobu neurčitou do odvolání souhlasu.

11)       Nákup zboží není podmíněn udělením Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a souhlas s uchováváním a zpracováváním výše uvedených osobních údajů na základě souhlasu nebo se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat, a to tak, že nám zašlete na adresu elektronické pošty prodej@kovopraktik.cz zprávu nebo nám odvolání souhlasu oznámíte telefonicky, v případě vedení uživatelského účtu tento po přihlášení můžete zrušit. Při odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení postupujte dle odkazu pro odhlášení se ze zasílání obchodních sdělení umístěného v každém obdrženém emailu.

 

12)       Pro účely analýzy návštěvnosti našich webových stránek, zlepšení Vašeho komfortu, poskytování funkcí sociálních médií a personalizaci obsahu, naše webové stránky využívají cookies. Server do Vašeho počítače uloží malé množství dat, která nás informují o tom, jak naše webové stránky používáte. Ukládání cookies, které nejsou nezbytně nutné pro provoz stránek, můžete zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Tyto cookies smíme používat jen s Vaším souhlasem. Takto získané informace sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy.

 

13)       V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

 1. a) Právo na přístup k Vašim osobním údajům, což znamená, že nás můžete kdykoliv požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
 2. b) Právo na opravu osobních údajů, což znamená, že nás můžete požádat o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 3. c) Právo na výmaz osobních údajů, což znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
 4. d) Právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. f), můžeme mít Vaše osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje potřebujeme z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
 5. e) Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, abychom tyto údaje předali jinému správci.
 6. f) Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů, což znamená, že k nám můžete podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, že Vaše osobní údaje dále nebudeme nezpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

14)       Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, u nás můžete uplatnit buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu našeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese prodej@kovopraktik.cz či telefonicky na čísle: 596 789 334 .

15)       Dále máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

16)       Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy požadujeme z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy, neboť bez těchto údajů bychom nebyli schopni plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy.

17)       Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

18)       Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů. Zejména jsme přijali technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

19)       Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

20)       V případě, že budeme chtít užívat Vaše osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně Vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

21)       Informace nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018.

V Ostravě dne 17. 5. 2018

 

MGU0MmZmNW